Algemene voorwaarden

Artikel 1 – De onderneming

Naam ondernemer: Raymundus / 2w.nl
Vestigingsadres: Breeuwhamer 11, 1648 HG De Goorn
E-mailadres: info@vachtenverkoper.nl
BTW-identificatienummer: NL815438370B01
KvK-nummer: 37123829

Artikel 1 Voorwaarde

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. De ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt.
2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen 24 uur af te zien van de overeenkomst op afstand.

Artikel 2 – Voorwaarde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument en op elk aanbod van de ondernemer. Alvorens de overeenkomst op afstand wordt gesloten, stelt de ondernemer de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar via zijn site.

Artikel 3 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, tot deze tijd kan de consument de overeenkomst ontbinden.
2. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer is waar de consument met klachten terecht kan.
3. En informatie over de garanties en service na aankoop.
4. De ondernemer kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) de overeenkomst niet aan gaan, hij is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod bevat een volledige, nauwkeurige en gedetailleerde omschrijving van de aangeboden producten en zo zodat de consument het product goed kan beoordelen. Indien bij het aanbod afbeeldingen worden gebruikt moeten deze waarheidsgetrouwe afbeeldingen van de aangeboden producten zijn, kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden de ondernemer niet.
2. Bij een aanbod vermeldt de ondernemer duidelijk wat de rechten en plichten van een consument zijn indien het aanbod wordt aanvaard. Van belang zijn daarbij de:
– prijs inclusief belastingen;
– kosten van aflevering indien van toepassing;
– wijze van aflevering, betaling of uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 5 – De prijs

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW. Er kan in het aanbod geen sprake zijn van verborgen extra kosten zoals belastingen (BTW).
2. Verpakkings- of verzendkosten staan apart vermeld.
3. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de het aanbod

Artikel 6 – Betaling

De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan (vooraf) direct per bank. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan de ondernemer te worden medegedeeld.

Artikel 7 – Herroepingsrecht bij levering van producten

De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 24 uur vanaf de dag van ontvangst van het product de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, mits het artikelen NIET is gebruikt en in originele verpakking zit. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met geleverde toebehoren en, in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, volgens de door de ondernemer aangegeven redelijke en duidelijke instructies.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
(retour verzendkosten zijn altijd voor uw eigen rekening).

Artikel 8 – Garantie

We geven de wettelijke garantie na aankoopdatum en met inachtneming dat door de ondernemer meegeleverde schrijven, geheel compleet moet zijn ingevuld en binnen een termijn van 7 werkdagen terug moet zijn gestuurd met alle gevraagde gegevens.

Artikel 9 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over gemaakte klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 24 uur tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3.LET OP : Vachten en aanverwante artikelen kunnen alleen binnen 24 uur na ontvangst retour gestuurd worden, (retour verzendkosten zijn altijd voor uw eigen rekening).

Artikel 10 – Toepasselijk Recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.